Masz pytanie?

Statut Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

 

Rozdział I Postanowienia Ogólne 

 

§1

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. nr 79 poz.855 z 2001r.) oraz na podstawie niniejszego statutu. 

 

§2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa:

1. Towarzystwie bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć Towarzystwo Szkolne im. M. Reja.
2. Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.
3. o Walnym Zebraniu Członków, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.
4. o Komisji Rewizyjnej, należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.
5. o Sądzie Koleżeńskim,  należy przez to rozumieć Sąd Koleżeński Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. 

 

§3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto Bielsko-Biała. 

 

§4

Towarzystwo może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i międzynarodowych.

Uchwałę o przystąpieniu do tych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków. 

 

§5

1.      Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art.34 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
2.      W przypadku prowadzenia przez Towarzystwo działalności gospodarczej, wypracowany dochód w całości przeznaczany jest na działalność statutową. 

 

§6

Towarzystwo prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących przepisów regulujących działalność finansową i księgowa stowarzyszeń. 

 

§7

Towarzystwo określa własna strukturę organizacyjną na zasadach przewidzianych w dalszej części statutu. 

 

§8

Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez władze Towarzystwa. 

 

§9

Towarzystwo może powołać swój własny organ prasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§10

Działalność Towarzystwa jest oparta na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.

 

 Rozdział II Cele i formy działania 

§11

Celem Towarzystwa jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych i naukowych społeczeństwa poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w sferze oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu. 

 

§12 

Realizacja tego celu będzie się odbywać poprzez działalność wychowawczą i naukową oraz usługową, handlową i produkcyjną w zakresie:

1. prowadzenia szkół, placówek oświatowych i naukowych po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i wpisu do ewidencji właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
2. dofinansowywania prowadzonych szkół, placówek oświatowych i naukowych, oraz dla których Towarzystwo jest założycielem,
3. wychowania i kształcenia w duchu tolerancji religijnej i etosu protestanckiego,
4. krzewienia zasad etyki chrześcijańskiej,
5. promowania kultury, sztuki i tradycji regionalnych,
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7. przeciwdziałania patologiom społecznym,
8. promocji i organizacji wolontariatu,
9. inspirowania członków Towarzystwa i nauczycieli do twórczej pracy,
10. organizowania akcji wypoczynkowych i obozów językowych,
11. nawiązywania  i  rozwijania  kontaktów  i  współpracy z  organizacjami  społecznymi krajowymi i zagranicznymi, stawiającymi sobie podobne lub zbliżone cele,
12. prowadzenia kursów nauki zawodu, języków obcych i innych kursów specjalistycznych,
13. świadczenia usług na rzecz placówek oświatowych i naukowych,
14. prowadzenia agencji turystycznych,
15. świadczenia usług wydawniczych i poligraficznych,
16. wytwarzania pomocy dydaktyczno-naukowych,
17. tworzenia fundacji i innych form wspierania działalności Towarzystwa w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami,
18. zajmowania  stanowiska i wyrażania opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania,
19. informowania społeczeństwa o swojej działalności,
20. rozwijania innych form działalności, zwłaszcza działalności gospodarczej w granicach określonych odrębnymi przepisami.

 

  Rozdział III Członkowie — ich prawa i obowiązki 

§13

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

 

§ 14

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznania ewangelickiego mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. 

 

§15

W poczet członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa przyjmuje Zarząd. 

 

§16

Członkowie Towarzystwa (zwyczajni i honorowi) maja następujące prawa:

1. bierne i czynne prawo wyborcze,
2. prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
3. prawo wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa, oceniania i podawania krytyce działalność Towarzystwa i poszczególnych członków,
4. prawo  reprezentowania Towarzystwa na podstawie udzielonego  przez Zarząd pełnomocnictwa,   w   kontaktach   z   innymi   krajowymi   i   międzynarodowymi organizacjami społecznymi i państwowymi. 

 

§17

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani:

1. realizować i propagować cele Towarzystwa oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
2. brać czynny udział w życiu i działalności Towarzystwa,
3. regularnie opłacać składki członkowskie,
4. przestrzegać zasad życia społecznego oraz zasad etyki chrześcijańskiej. 

 

§18

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc fizyczną lub finansową na rzecz Towarzystwa.
2. Członkowie  wspierający  posiadają  prawa  przysługujące   członkom  zwyczajnym  i honorowym zapisane w § 16 pkt 2 i 3.

 

§ 19

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Towarzystwa.
2. Na Członka Honorowego przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków - na wniosek Zarządu.
3. Kandydatów na Członka honorowego może zgłosić każdy członek Towarzystwa do Zarządu.

 

§20

Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:

1. wystąpienia z Towarzystwa,
2. skreślenia z listy członków zwyczajnych,
3. skreślenia z listy członków wspierających,
4. wykluczenia,
5. śmierci osoby fizycznej. 

 

§21

1. Każdy członek ma prawo wystąpić z Towarzystwa. Wystąpienie winno mieć formę pisemną.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje Zarząd  w następujących przypadkach:
a. nuchylania się od udziału w pracach Towarzystwa,
b. nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
c. pozbawienia osoby fizycznej praw publicznych,
d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Wykluczenia z członkostwa dokonuje Sąd Koleżeński w przypadku uporczywego naruszania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa, jak również w przypadku działania na szkodę Towarzystwa lub popełnienia czynu nieetycznego.
4. Od  uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom Towarzystwa odwołanie do Walnego Zebrania.
5. Skreślenia z listy członków wspierających dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a. pozbawienia osoby fizycznej praw publicznych,
b. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
c.  zaprzestania zadeklarowanej pomocy.

Strony:
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com

 Logo

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała