Masz pytanie?

Rozmowa z dyrektor Renatą Rosowską

Rozmowy o szkole » Rozmowa z dyrektor Renatą Rosowską

11.04 2007

Nowy rok – nowe wyzwania
- rozmowa z dyrektor Renatą Rosowską

– Z jakim potencjałem szkoły Reja rozpoczynają nowy rok szkolny. Jak kształtują się statystyki i czy uczniowie spotkają nowych nauczycieli?
W rok szkolny 2007/2008 nasze szkoły wchodzą z większą liczba uczniów niż w roku ubiegłym. W samym tylko liceum i gimnazjum uczyć się będzie 355 osób. Zwiększyła się również liczba nauczycieli. Będzie nowa anglistka, dwie nauczycielki matematyki i fizyki, historyk oraz nauczycielka wychowania fizycznego. Religii katolickiej uczyć będzie ks. Marek Kulig, a ewangelickiej ks. Jan Kurko. Kończy się rekrutacja na wyższą uczelnię – WSA i możemy już powiedzieć, że i tam będziemy mieli więcej studentów niż poprzednio. Również PSF kontynuuje dwa kierunki – asystenta osoby niepełnosprawnej i technika masażysty. Jak widać zainteresowanie prowadzonymi przez nas szkołami jest duże.
– Nowy rok szkolny przyniósł sporo zmian odgórnych, począwszy od stanowiska ministra edukacji. Jest on autorem książki pt. Nie lubię tolerancji i publicznie wypowiada się, ze to pojęcie nic nie znaczy lub jest szkodliwe. Jakie jest pani zapatrywanie na te sprawę w kontekście założeń Towarzystwa Szkolnego?
W statucie Towarzystwa Szkolnego mamy zapis o wychowaniu w duchu tolerancji, szeroko rozumianej, co oznacza, że wpajamy naszym uczniom poszanowanie dla człowieka, niezależnie od jego rasy, wyznania czy pochodzenia. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej we współczesnym świecie. Jeśli chodzi o aspekt religijny tego zagadnienia, to w naszym regionie współpraca między Kościołami chrześcijańskimi układa się dobrze i my również podkreślamy to w naszych szkołach. Już sam fakt, że nasze liceum i gimnazjum założone i prowadzone są przez ewangelickie Towarzystwo Szkolne, a szkoły nie są wyznaniowe, tylko dostępne dla wyznawców różnych wyznań i religii, o tym świadczy. Większość uczniów nie jest ewangelikami, ale katolikami i w szkole czują się dobrze.
– Kwestia ta wiąże się również z akcją zainicjowaną przez poprzedniego ministra pod hasłem „Zero tolerancji”...
Wszystko zależy od tego, jak się to słowo rozumie. Tolerancja – tak, w pozytywnym znaczeniu. Natomiast ani ja, ani nasi nauczyciele nie dopuszczają do tolerowania wszystkiego co złe w stosunkach międzyludzkich, zarówno między uczniami, jak też na linii uczeń – nauczyciel. Negatywne zachowania są wykluczone. Już na zebraniach z rodzicami mówiłam o tym wyraźnie, prosząc o współpracę domu ze szkołą. Wkrótce zacznie się cykl spotkań ze specjalistami: policjantem, lekarzem, prokuratorem itp., którzy wskażą, gdzie znajdują się granice tolerancji wobec niektórych zachowań. Chodzi o to, by uczeń nie mógł powiedzieć, iż nie wiedział, że jego czyn, który popełnił lub zamierzał popełnić jest niedopuszczalny.
– Minister wypowiada się też, że szkoła powinna wypuszczać absolwentów kompetentnych i dobrze wychowanych. Z tym się trudno nie zgodzić, ale co to oznacza praktycznie w Reju?
Kompetentni – to znaczy przygotowani w sposób właściwy do podjęcia następnego etapu edukacji. W tej sferze robimy wszystko, co możliwe, bo wyniki egzaminów zewnętrznych na wszystkich poziomach nauczania i statystyki przyjęć na studia świadczą o tym, ze nasi uczniowie mają właściwe kompetencje. Dobre wychowanie – to są rzeczy oczywiste, jak choćby mówienie proszę, dziękuję, przepraszam, o których jednak stale warto przypominać, tak w szkole, jak i w domu.
– Najbardziej widoczną zmianą na co dzień miały być mundurki. Jak tę kwestię rozwiązano w szkołach Reja?
Rozporządzenie dotyczy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W obu podstawówkach zostało uzgodnione, że szkolnym strojem będzie ubiór w kolorze zbliżonym do granatu, a wspólnym elementem będzie emblemat noszony na widocznym miejscu. Znajdzie się na bluzie czy swetrze, które każdy ma, co nie przysporzy rodzicom dodatkowych kosztów. Jest to istotne, bowiem uczniowie obu szkół w większości nie pochodzą z zamożnych rodzin. Taki wydatek, mimo dopłat, jest dla wielu stresem. W tej kwestii Rada Rodziców tak zadecydowała. Rada i pracujący w niej prawnicy, po dogłębnej analizie rozporządzenia uznała, że takie rozwiązanie będzie również prawidłowe. Natomiast w gimnazjum nie ma mundurków, ponieważ nie jest ono szkołą publiczną, choć posiada uprawnienia szkoły publicznej.
– Poważna zmiana to wliczanie do średniej na świadectwie oceny z religii. Jakie niesie to problemy? Czy będą też lekcje etyki?
O ile wiem, w tej sprawie zostały wniesione skargi do Trybunału Konstytucyjnego o naruszenie prawa do nieujawniania przekonań religijnych. W niewielu szkołach można wybrać etykę zamiast religii. Obawiam się, że rozporządzenie to spowoduje więcej złego niż dobrego. Można mieć wątpliwości dotyczące systemu oceniania wprowadzanego przez katechetów, tego, co brane jest pod uwagę przy wystawianiu oceny. Skoro jest to szkolny przedmiot, to ocenie podlegać nie może to, jak uczeń udziela się w obrębie parafii czy zaangażowanie z jakim uczestniczy w praktykach religijnych. Oceniane może być wyłącznie to, co dzieje się w szkole, na lekcji. W naszych szkołach powoduje to, że wielu uczniów za zgodą rodziców przepisuje się na etykę. W ramach liceum będziemy musieli utworzyć dwie grupy. Przedmiot ten w gimnazjum i liceum prowadzi Marcin Marczyński.
– Zatwierdzono też nowe programy do polskiego i matematyki. Jak głębokie są to zmiany i czy szkoła jest na to przygotowana?
Musimy sobie z tym poradzić, choć było to dla nas, tak jak dla wszystkich, zaskoczenie. Wydawcy podręczników też byli nieprzygotowani. Poloniści i matematycy już zapoznali się ze zmianami i przekazali je uczniom. Realizacja nowych programów rozłoży się jednak na trzy lata, bo zmiany dotyczą w większości obecnych pierwszych klas, a starsi dowiedzą się po prostu czego nie będzie na maturze.
– Co będzie największym wyzwaniem, zadaniem w tym roku szkolnym?
W podstawówkach kładziemy nacisk na program wychowawczy. Zaplanowano realizację szczegółowych zadań wychowawczych w podziale na poszczególne poziomy wiekowe. Kontynuowany będzie program „Sport i zdrowie”, promujący zdrowy styl życia.
Gimnazjum i liceum przystępują do kilku interesujących, całorocznych projektów. Kontynuacją akcji „Szkoła z klasą” będzie program „Uczeń z klasą” organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dwóm kolejnym: „Szkoły dla Afryki” oraz „Godność i prawa dziecka. Banał czy podstawa?” patronuje UNICEF. Poza tym zaplanowaliśmy stałe, duże przedsięwzięcia, takie jak Festiwal Nauki w listopadzie czy Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, połączony z dyktandem dla uczniów i nauczycieli – „O Rejskie pióro”.
W tym roku będziemy obchodzili jubileusz 10-lecia Wyższej Szkoły Administracji, z której to okazji odbędzie się m.in. nadanie jednej z auli imienia prof. Krzysztofa Spodaryka, a drugiej – imienia prof. Zbigniewa Gostyńskiego. Planujemy sporo międzynarodowych konferencji, co wiąże się ze wzmożonym naciskiem na badania naukowe i wydawnictwa. Ważnym zadaniem będzie też zmobilizowanie studentów do działania na różnych płaszczyznach oraz praca nad promocją uczelni.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Magdalena Legendź

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com

 Logo

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała