Masz pytanie?

Historia

 • Walne Zebranie Członków Towarzystwa Szkolnego

  2007-04-20

  20 kwietnia 2007 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja dokonało wyboru nowych władz Towarzystwa w skladzie:. 

  • Przewodniczący Zarządu - Piotr Bogusz
  • Wiceprzewodniczaca Zarządu - Renata Rosowska
  • Sekretarz - Irmgarda Gryczka
  • Skarbnik - Józef Król
  • Członek Zarządu - ks. bp Jan Szarek
 • Nowy budynek władz uczelni

  2006-09-01

  Rok akademicki 2006/07 Wyższa Szkoła Administracji rozpoczęła w  nowopozyskanym i odremontowanym w całości dzięki pomocy Założyciela, budynku przy pl. Lutra 7, gdzie mogły przenieść m.in.  swą siedzibę władze uczelni.

 • Szkoły Podstawowa nr 10

  2004-01-01

  W roku 2004 Szkoły Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.

 • Rozbudowa

  2001-01-01

  Rozwój bazy lokalowej następował przy wydatnej pomocy Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Bielsku i obecnego zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej ks. biskupa Pawła Anweilera. Parafia wydzierżawiła Towarzystwu teren pod rozbudowę budynku szkolnego.

  Dwukrotna rozbudowa budynku ( 1999 i 2001 r.) spoczywała  w rękach Zarządu, pod kierownictwem  ówczesnego Przewodniczącego, późniejszego Honorowego Członka Towarzystwa, nieżyjącego już śp. mgr inż. Henryka Sikory. 

 • Szkoły Podstawowa nr 2

  2001-01-01

  Towarzystwo,  zyskując sobie odpowiednią renomę w mieście, przyjęło od władz Bielska-Białej zlecenie na prowadzenie publicznych Szkół Podstawowych -  w 2001 Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

 • Gimnazjum

  1999-01-01

  W 1999 r. zostało  utworzone Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. 

 • Wyższa Szkoła Administracji

  1997-01-01

  Reforma szkolnictwa przyniosła kolejne wyzwania. W 1997 r. Wyższa Szkoła Administracji z kierunkiem administracja,

 • Policealna Szkoła Fizjoterapii

  1995-01-01

  Kolejną szkołą, utworzoną z inspiracji prof. Krzysztofa Spodaryka, była Policealna Szkoła Fizjoterapii ( 1995 r. ). 

 • Policealna Szkoła Administracji Publicznej

  1992-01-01

  Towarzystwo Szkolne im. M. Reja nie poprzestało na tym. Widząc potrzebę kształcenia i uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji w administracji państwowej i samorządowej, dostosowując się do nowych wyzwań  III Rzeczpospolitej, powołało w 1992 r. Policealną Szkołę Administracji Publicznej. 

 • Założenie Liceum Ogólnokształcącego

  1990-09-01

  Zarząd od razu przystąpił energicznie do prac przygotowawczych i organizacyjnych zwiazanych z uruchomieniem pierwszej szkoły -  liceum ogólnokształcącego. Ówczesny zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, obecny Biskup Senior, dr Jan Szarek zaoferował na cele szkolne jeden z budynków parafialnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, przy ul. A. Frycza Modrzewskiego 12.  Zarząd wystąpił z wnioskiem do odpowiednich władz o uzyskanie zezwolenia na utworzenie od września 1990 r. liceum ogólnokształcącego. Otrzymanie pozytywnej decyzji z Ministerstwa Edukacji zmobilizowała wszystkich do wytężonych prac organizacyjnych, by zdążyć na czas przed 01 września 1990 r.

  1 września 1990 r. rozpoczęły naukę dwa roczniki uczniów w kl. I i . II , w sumie 126 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja. Pierwszym Dyrektorem, wybranym przez Walne Zebranie Członków, została Pani mgr Renata Rosowska, która pełni swe obowiązki do dnia dzisiejszego.

 • Pierwsze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Szkolnego

  1989-12-06

         

  W grudniu 1989 r. odbyło się zebranie i było to pierwsze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa. Skład pierwszego Zarządu był następujący:

  • Pierwszy Przewodniczący i inspirator założenia szkoły - mgr Witold Kubik,
  • Wiceprzewodniczący - mgr inż. Henryk Sikora, późniejszy przewodniczący dwóch kadencji,
  • Sekretarz - mgr Janina Pawlas, pierwsza wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja,
  • Skarbnik -  mgr Jan Lorek,
  • Członkowie Zarządu -  prof. dr hab. Ewa Chojecka, - mgr Renata Rosowska, pierwsza dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.  
 • Tymczasowy Zarząd Towarzystwa

  1989-10-02

  2 października 1989 r. odbyło się pierwsze zebranie założycieli, na którym dokonano wyboru Tymczasowego Zarządu Towarzystwa, celem zebrania deklaracji członkowskich i przygotowania pierwszego zebrania członków stowarzyszenia. 

 • Rejestracja Towarzystwa

  1989-09-13

  Sąd  13  września 1989 r. wydał postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul Pod Grodziskiem 9, w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku. 

 • Pierwszy komitet założycielski Towarzystwa Szkolnego

  1989-06-06

  Wczesną wiosną ruszyły przygotowania do utworzenia stowarzyszenia, które jako podmiot miało tworzyć pierwszą szkołę na poziomie liceum. Wzorem i wybranym patronem grupy założycieli stowarzyszenia stał się „Ojciec” naszego języka – Mikołaj Rej z Nagłowic, który jako ewangelik niewątpliwie trwale przysłużył się narodowi polskiemu.

  Spotkania zainspirowane przez Pana mgr Witolda Kubika przy udzielanej pomocy ówczesnego proboszcza starobielskiej Parafii, ks. prof. dr hab. Manfreda Uglorza, przyniosły już w maju efekt w postaci projektu statutu stowarzyszenia. Projekt statutu został sporządzony zgodnie z ustawą uchwaloną 7 kwietnia . Na ostatnim spotkaniu, 6 czerwca 1989 r., założyciele, w liczbie 15, wybrali 6 osobowy Komitet Założycielski stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja. Skład był następujący:

  • ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz
  • mgr inż. Henryk Sikora
  • mgr Jan Lorek
  • mgr Witold Kubik
  • Piotr Herzyk
  • mgr Janina Pawlas

  Założyciele uchwalili ostateczny tekst Statutu i zobowiązali Komitet Założycielski do złożenia dokumentów w Sądzie celem rejestracji stowarzyszenia. 

 • Geneza

  1989-05-17

  Rok 1989 był szczególnym rokiem w dziejach naszego Kraju. Już wiosną toczyły się negocjacje „okrągłego stołu”, a ówczesny sejm uchwalał pierwsze ustawy wskazujące na zapowiedź budowy demokratycznych zrębów państwowości. Do zasadniczych w tej kwestii ustaw zaliczyć należy uchwaloną 7 kwietnia 1989 r. ustawę Prawo o stowarzyszeniach oraz 17 maja 1989 r. Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

  Jeszcze w czasie medialnej dyskusji i zapowiedzi prac nad w/w ustawami, zebrała się grupa kilkunastu osób w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku przy ul. Pod Grodziskiem 9, których zamiarem było utworzenie pierwszego liceum społecznego w Bielsku-Białej. W ten sposób ewangelicy nawiązać chcieli w zapowiadającej się nowej rzeczywistości, do reformacyjnych zasad zakładania szkół przyparafialnych, pomagających realizować jedną z głównych 4 idei reformacji, „SOLA SCRIPTURA” (TYLKO PISMO) tj. m. in. w konsekwencji, nauki czytania Słowa Bożego i to w języku ojczystym, zrozumiałym dla prostego ludu.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com

 Logo

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała